Αποφοίτηση Στ΄ τάξης σχ. έτους 2020-2021

0

Με μια σεμνή και λιτή εκδήλωση, λόγω των μέτρων για τον covid-19, αποχαιρετήσαμε τους μαθητές της Στ΄ τάξης του σχολείου μας. Τους ευχόμαστε καλή συνέχεια στο γυμνάσιο με υγεία και επιτυχίες.

Τέλος του προγράμματος Erasmus + “Finding Our Roots”

0

Το πρόγραμμα Erasmus+ με τίτλο “Finding Our Roots” ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2018 και ήταν να τελειώσει τον Αύγουστο του 2020. Λόγω Covid-19 πήρε παράταση ένα χρόνο για να ολοκληρώσουμε τις δύο ανταλλαγές που έμειναν. Αυτό δεν κατέστη δυνατόν, οπότε τελειώσαμε όλες τις υπόλοιπες δραστηριότητές μας σε τοπικό επίπεδο με τη λήξη της τρέχουσας σχολικής χρονιάς. Ήταν μια καταπληκτική εμπειρία για εκπαιδευτικούς και μαθητές του σχολείου μας και την προτείνουμε ανεπιφύλακτα σε όλους τους εκπαιδευτικούς και μαθητές.

Νέες οδηγίες ΕΟΔΥΟ διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19,
μέσω δωρεάν αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου είναι υποχρεωτικός για τους/τις μαθητές/τριες,
τους/τις εκπαιδευτικούς, τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού
Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), το διοικητικό και λοιπό προσωπικό όλων των σχολικών μονάδων

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης είναι υποχρεωτικός,
ακόμη και για τους εκπαιδευτικούς, τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού
Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) καθώς και το διοικητικό και λοιπό προσωπικό, που έχουν, ήδη,
εμβολιαστεί.
Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης διενεργείται μία (1) φορά καθ’ εκάστη σχολική εβδομάδα, πριν
από τη Δευτέρα. Ο έλεγχος διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την προσέλευση
στην σχολική μονάδα.
Η προμήθεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου γίνεται δωρεάν από το φαρμακείο με την επίδειξη του
Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), του προσωρινού Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής
Ασφάλισης του άρθρου 248 του ν. 4782/2021 (Α’ 36) (ΠΑΜΚΑ) ή του Προσωρινού Αριθμού Ασφάλισης
και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (ΠΑΑΥΠΑ) και της αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε
άλλου εγγράφου ταυτοποίησης. Ειδικότερα, για τους/τις ανήλικους/ες μαθητές/τριες, τον δωρεάν
αυτοδιαγνωστικό έλεγχο παραλαμβάνουν οι γονείς/κηδεμόνες τους, επιδεικνύοντας τον ΑΜΚΑ, ΠΑΜΚΑ
ή ΠΑΑΥΠΑ του/της ανηλίκου/ης μαθητή/τριας και την αστυνομική ταυτότητα ή οποιοδήποτε άλλο
έγγραφο ταυτοποίησης των ιδίων (γονέων/κηδεμόνων). Οι ενήλικοι μαθητές/τριες, οι εκπαιδευτικοί, τα
μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π), το
διοικητικό και λοιπό προσωπικό (π.χ. προσωπικό καθαριότητας, υπάλληλοι) των ανωτέρω σχολικών
μονάδων παραλαμβάνουν δωρεάν τον αυτοδιαγνωστικό έλεγχο από το φαρμακείο με την επίδειξη του
ΑΜΚΑ ή ΠΑΜΚΑ ή ΠΑΑΥΠΑ και της αστυνομικής τους ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου
ταυτοποίησης. Μαζί με τον δωρεάν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο παραλαμβάνονται και ενημερωτικά
φυλλάδια.
Ο δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος διενεργείται κατ’ οίκον, σύμφωνα με τις οδηγίες των
ενημερωτικών φυλλαδίων. Για τους/τις ανήλικους/ες μαθητές/τριες των 13 ετών και άνω, ο έλεγχος θα
διενεργείται υπό την επιμέλεια και επίβλεψη των γονέων/κηδεμόνων τους, ενώ για τους/τις
ανήλικους/ες μαθητές/τριες των 13 ετών και κάτω με τη βοήθεια του γονέα/κηδεμόνα.
Μετά την εξαγωγή του αποτελέσματος:
α) Οι γονείς/κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών/τριών και οι ενήλικοι μαθητές/τριες επισκέπτονται
την ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας
Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ) και, αφού επιλέξουν την κατηγορία «Σχολική
Κάρτα για Covid -19», στην συνέχεια αυθεντικοποιούνται με τη χρήση των κωδικών –
διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxisnet), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α΄184), και
ακολουθούν τη διαδικασία υποβολής του αποτελέσματος. Εάν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό,
εκτυπώνουν από την ηλεκτρονική πλατφόρμα την σχολική κάρτα αρνητικού αποτελέσματος. Εάν το
αποτέλεσμα είναι θετικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα σχολική κάρτα θετικού αποτελέσματος, την
οποία εκτυπώνουν και στη συνέχεια μεταβαίνουν εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών σε μια από τις
δημόσιες δομές, όπως αυτές είναι αναρτημένες στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr, για δωρεάν
επαναληπτικό έλεγχο. Μέχρι να μεταβούν στη δημόσια δομή, οι διαγνωσθέντες/είσες θετικοί/ες
μαθητές/τριες και οι οικείοι τους παραμένουν σε κατ’ οίκον περιορισμό ακολουθώντας τις σχετικές
οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.). Στην περίπτωση κατά την οποία ο
δωρεάν επαναληπτικός έλεγχος είναι θετικός, ακολουθείται το Πρωτόκολλο του Ε.Ο.Δ.Υ. (σχετ. 2). Εάν
ο δωρεάν επαναληπτικός έλεγχος είναι αρνητικός, εκδίδεται σχετική βεβαίωση από δημόσια δομή, με
την οποία βεβαιώνεται το αρνητικό αποτέλεσμα. Στην περίπτωση αυτή, ο/η μαθητής/τρια επιστρέφει
στον χώρο της σχολικής μονάδας επιδεικνύοντας την ως άνω βεβαίωση στον/στη Διευθυντή/τρια/
Υποδιευθυντή/τρια/ Προϊστάμενο/η.
Σε περίπτωση εργαστηριακά επιβεβαιωμένου περιστατικού COVID-19, η ασφαλής επιστροφή στη
σχολική μονάδα του/της μαθητή/τριας πραγματοποιείται μετά την παρέλευση τουλάχιστον 10 ημερών
από την έναρξη των συμπτωμάτων. Για την ασφαλή επιστροφή, υπολογίζονται τουλάχιστον τρία
24ωρα από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού, χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών και την απουσία των
άλλων συμπτωμάτων, που μπορεί να επιμηκύνουν το δεκαήμερο. Σε κάθε περίπτωση, για ασθενείς με
πολύ σοβαρή νόσο ή ανοσοκαταστολή το απαιτούμενο διάστημα μπορεί να είναι 20 ημερών,
σύμφωνα με τις οδηγίες του θεράποντος ιατρού. Στις ως άνω περιπτώσεις, δεν απαιτείται
αυτοδιαγνωστικός έλεγχος για διάστημα ενενήντα (90) ημερών από τη θετική διάγνωση.
Αντί του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου οι γονείς/κηδεμόνες των ανηλίκων μαθητών/τριών και οι
ενήλικοι μαθητές/τριες δύνανται να επιλέξουν τη διεξαγωγή διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR
test) από επαγγελματία υγείας σε ιδιωτική δομή, η οποία γίνεται με επιβάρυνση του πολίτη. Στην
περίπτωση κατά την οποία ο έλεγχος είναι θετικός, οι διαγνωσθέντες/είσες θετικοί/ες μαθητές/τριες
και οι οικείοι τους παραμένουν σε κατ’ οίκον περιορισμό ακολουθώντας τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ.. Στην
περίπτωση κατά την οποία ο έλεγχος είναι αρνητικός, εκδίδεται σχετική βεβαίωση από τη δομή
εξέτασης και ο/η μαθητής/τρια επιστρέφει στον χώρο της σχολικής μονάδας επιδεικνύοντας την ως
άνω βεβαίωση.
β) Οι εκπαιδευτικοί, τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), το διοικητικό και λοιπό προσωπικό των σχολικών μονάδων
Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης επισκέπτονται την πλατφόρμα self-testing.gov.gr και, αφού επιλέξουν
την κατηγορία «Δήλωση αποτελέσματος self-test για COVID-19», στην συνέχεια αυθεντικοποιούνται
με τη χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxisnet), σύμφωνα με το άρθρο 24 του
ν. 4727/2020 (Α΄184), και ακολουθούν τη διαδικασία υποβολής του αποτελέσματος.
Εάν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, εκτυπώνουν από την ηλεκτρονική πλατφόρμα τη δήλωση
αρνητικού αποτελέσματος και την επιδεικνύουν κατά την προσέλευσή τους στην σχολική μονάδα
στον/στη Διευθυντή/τρια/Υποδιευθυντή/τρια/Προϊστάμενο/η.
Εάν το αποτέλεσμα είναι θετικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα αντίστοιχη δήλωση θετικού
αποτελέσματος, την οποία εκτυπώνουν και στη συνέχεια μεταβαίνουν εντός είκοσι τεσσάρων (24)
ωρών σε μια από τις δημόσιες δομές, όπως αυτές είναι αναρτημένες στην πλατφόρμα selftesting.gov.gr, για δωρεάν επαναληπτικό έλεγχο. Μέχρι να μεταβούν στη δημόσια δομή, οι
διαγνωσθέντες/είσες θετικοί και οι οικείοι τους παραμένουν σε κατ’ οίκον περιορισμό ακολουθώντας
τις σχετικές οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ..
Στην περίπτωση κατά την οποία ο δωρεάν επαναληπτικός έλεγχος είναι θετικός, ακολουθείται το
Πρωτόκολλο του Ε.Ο.Δ.Υ. (σχετ. 2). Στην περίπτωση κατά την οποία ο δωρεάν επαναληπτικός έλεγχος
είναι αρνητικός, τότε εκδίδεται σχετική βεβαίωση από τη δημόσια δομή με την οποία βεβαιώνεται το
αρνητικό αποτέλεσμα και οι εκπαιδευτικοί, τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.)
και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), το διοικητικό και λοιπό προσωπικό επιστρέφουν στο
χώρο της σχολικής μονάδας επιδεικνύοντας στον/στη Διευθυντή/τρια/ Υποδιευθυντή/τρια/
Προϊστάμενο/η την ως άνω βεβαίωση κατά την προσέλευσή τους.
Σε περίπτωση εργαστηριακά επιβεβαιωμένου περιστατικού COVID-19, η ασφαλής επιστροφή στη
σχολική μονάδα του/της εκπαιδευτικού, των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.)
και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), καθώς και του διοικητικού και λοιπού προσωπικού
πραγματοποιείται μετά την παρέλευση τουλάχιστον 10 ημερών από την έναρξη των συμπτωμάτων.
Στο διάστημα αυτό, υπολογίζονται τουλάχιστον τρία 24ωρα από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού,
χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών και την απουσία των άλλων συμπτωμάτων, που μπορεί να επιμηκύνουν
το δεκαήμερο. Σε κάθε περίπτωση, για ασθενείς με πολύ σοβαρή νόσο ή ανοσοκαταστολή το
απαιτούμενο διάστημα μπορεί να είναι 20 ημερών, σύμφωνα με τις οδηγίες του θεράποντος ιατρού.
Στις ως άνω περιπτώσεις, δεν απαιτείται αυτοδιαγνωστικός έλεγχος για διάστημα ενενήντα (90)
ημερών από τη θετική διάγνωση.
Αντί του δωρεάν αυτοδιαγνωστικού ελέγχου οι μαθητές/τριες, οι εκπαιδευτικοί, τα μέλη του
Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), το
διοικητικό και το λοιπό προσωπικό των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, δύνανται να επιλέξουν τη διεξαγωγή διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) από
επαγγελματία υγείας είτε δωρεάν σε δημόσια δομή, στην οποία παρέχεται η σχετική δυνατότητα είτε
με επιβάρυνσή τους σε ιδιωτική δομή. Η διεξαγωγή των διαγνωστικών αυτών ελέγχων γίνεται κάθε
σχολική εβδομάδα, εντός εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν από τη Δευτέρα. Στην περίπτωση κατά την
οποία ο έλεγχος είναι θετικός, οι διαγνωσθέντες/είσες θετικοί/ες εκπαιδευτικοί, μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.,
διοικητικό και λοιπό προσωπικό των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης και οι οικείοι τους παραμένουν σε κατ’ οίκον περιορισμό ακολουθώντας τις οδηγίες του
Ε.Ο.Δ.Υ. (σχετ. 2). Εάν ο διαγνωστικός έλεγχος (rapid test ή PCR test) είναι αρνητικός, τότε συντάσσεται
χειρόγραφη βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος και υπογράφεται από τους γονείς/κηδεμόνες των
ανηλίκων μαθητών/τριών, από τους/τις ενήλικους/ες μαθητές/τριες, από τους/τις εκπαιδευτικούς, τα
μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), το
διοικητικό και λοιπό προσωπικό των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης.
Εάν ο διαγνωστικός έλεγχος (rapid test ή PCR test) είναι αρνητικός, τότε ο/η μαθητής/τρια
επιδεικνύει στον εκπαιδευτικό της πρώτης ώρας εντός της τάξης ή στον/στη Διευθυντή/τρια ή
Υποδιευθυντή/τρια ή Προϊστάμενο/η τη σχετική βεβαίωση και τη φέρει μαζί του καθ΄ όλη τη διάρκεια
της σχολικής εβδομάδας. Ομοίως, οι εκπαιδευτικοί, τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού
(Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), το διοικητικό και το λοιπό προσωπικό των
σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης επιδεικνύουν, κατά την
προσέλευσή τους, τη βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος, στον/στη Διευθυντή/τρια ή
Υποδιευθυντή/τρια, Προϊστάμενο/η της οικείας σχολικής μονάδας και φέρουν την ισχύουσα
βεβαίωση μαζί τους καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής εβδομάδας.
Η ως άνω διαδικασία ακολουθείται, ακόμη, και από τους εκπαιδευτικούς, τα μέλη του Ειδικού
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), το διοικητικό και
λοιπό προσωπικό, που έχουν, ήδη, εμβολιαστεί.
Οι μαθητές/τριες, οι εκπαιδευτικοί, τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και
Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), το διοικητικό και το λοιπό προσωπικό όλων των σχολικών
μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι αποτελούν στενές επαφές
επιβεβαιωμένου κρούσματος, μπορούν να επιστρέψουν στο σχολείο μετά την παρέλευση δέκα (10)
πλήρων ημερών από την τελευταία επαφή με το κρούσμα COVID-19, εφόσον είναι ασυμπτωματικοί,
υπό την προϋπόθεση διενέργειας εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, πριν από την προβλεπόμενη
ημέρα επιστροφής, αυτοδιαγνωστικού ελέγχου με αρνητικό αποτέλεσμα. Ειδικότερα: α) η ημέρα της
τελευταίας επαφής με το κρούσμα θεωρείται ημέρα μηδέν (0), β) ο αυτοδιαγνωστικός έλεγχος θα
πρέπει να πραγματοποιηθεί τη δέκατη (10η) ημέρα, γ) για την επιστροφή στη σχολική μονάδα την
ενδέκατη (11η) ημέρα θα πρέπει το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου που
πραγματοποιήθηκε τη δέκατη (10 ) ημέρα να είναι αρνητικό.
Σε περίπτωση αδυναμίας εκτύπωσης της σχολικής κάρτας για COVID-19 για τους/τις
μαθητές/τριες, ή της δήλωσης του αποτελέσματος για τους/τις εκπαιδευτικούς, τα μέλη του Ειδικού
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), το διοικητικό
και λοιπό προσωπικό των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
αντίστοιχα, αυτές μπορούν να συμπληρωθούν και να υπογραφούν και χειρόγραφα από τους
γονείς/κηδεμόνες των ανηλίκων μαθητών/τριών, από τους/τις ενήλικους/ες μαθητές/τριες, από
τους/τις εκπαιδευτικούς, τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού
Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), το διοικητικό και λοιπό προσωπικό.
Ο/Η μαθητής/τρια θα επιδεικνύει απλώς (δεν θα παραδίδει) τη σχολική κάρτα εντός της τάξης,
στον/στην εκπαιδευτικό της πρώτης ώρας και θα τη φέρει μαζί του μέχρι τη διενέργεια του επόμενου
διαγνωστικού ελέγχου σε περίπτωση που ζητηθεί επίδειξή της από εκπαιδευτικό ή από τον/τη
Διευθυντή/τρια/Υποδιευθυντή/τρια/Προϊστάμενο/η. Ομοίως, οι εκπαιδευτικοί, τα μέλη του Ειδικού
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και τα μέλη του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), το
διοικητικό και λοιπό προσωπικό επιδεικνύουν (δεν παραδίδουν), κατά την προσέλευσή τους, τη
δήλωση του αρνητικού αποτελέσματος στον/στη Διευθυντή/τρια ή Υποδιευθυντή/τρια ή
Προϊστάμενο/η της οικείας σχολικής μονάδας και φέρουν τη δήλωση μέχρι τη διενέργεια του
επόμενου αυτοδιαγνωστικού ελέγχου.
Στην περίπτωση που μαθητής/τρια δεν επιδείξει την σχολική κάρτα κατά την είσοδό του/της στην
τάξη, δεν γίνεται δεκτός/ή, λαμβάνει απουσία και απομακρύνεται από τη σχολική μονάδα. Εάν ο/η
μαθητής/τρια είναι ανήλικος/η, παραμένει στον ειδικό χώρο, που έχει διαμορφωθεί στη σχολική
μονάδα, για την αποφυγή περαιτέρω μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, μέχρις ότου οι
γονείς/κηδεμόνες τον/την παραλάβουν, τηρουμένων όλων των ισχυόντων υγειονομικών μέτρων
προστασίας. Οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται από τους/τις εκπαιδευτικούς για την υποχρέωση
της διενέργειας του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου νόσησης κατά του κορωνοϊού για κάθε μαθητή/τρια,
προκειμένου να εξασφαλισθεί η μέγιστη δυνατή προστασία της εκπαιδευτικής κοινότητας.
Για τους/τις μαθητές/τριες με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, που φοιτούν σε
σχολικές μονάδες της Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, καθώς και σε σχολικές μονάδες της
Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων, ο δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος δεν έχει
υποχρεωτικό χαρακτήρα και συνιστάται να διενεργείται εφόσον είναι συμβατός με τον βαθμό και το
είδος της αναπηρίας ή και της ειδικής εκπαιδευτικής ανάγκης του/της μαθητή/τριας.
Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές/τριες, των οποίων ο ΑΜΚΑ δεν εμφανίζεται, ώστε να παραλάβουν
τον αυτοδιαγνωστικό έλεγχο από το φαρμακείο, πρέπει να μεταβαίνουν για αυτοδιαγνωστικό έλεγχο
σε μια από τις δημόσιες δομές, όπως αυτές είναι αναρτημένες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα selftesting.gov.gr.
Για τους ανήλικους/ες μαθητές/τριες που αιτούνται άσυλο:
Ο/Η Διευθυντής/τρια/Προϊστάμενος/η της σχολικής μονάδας ή ο/η Συντονιστής/τρια Εκπαίδευσης
Προσφύγων, με τους προσωπικούς του/της κωδικούς taxisnet, μπορεί να εισέλθει στην πλατφόρμα
self-testing.gov.gr, κατόπιν προηγούμενης εξουσιοδότησης των γονέων/νομίμων κηδεμόνων τους, οι
οποίοι την υποβάλλουν άπαξ στη Διεύθυνση της σχολικής μονάδας και με την οποία (ΑίτησηΥπεύθυνη Δήλωση) εξουσιοδοτούν τον/τη Διευθυντή/τρια/Προϊστάμενο/η του σχολείου ή τον/τη
Συντονιστή/τρια Εκπαίδευσης Προσφύγων να εισέλθουν στην πλατφόρμα με τους κωδικούς τους,
προκειμένου να εκδώσουν την σχολική κάρτα COVID -19.
Το προσωπικό του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) ή της Δομής Φιλοξενίας ή το
προσωπικό των δομών φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων μπορεί να συμπληρώνει και να υπογράφει
χειρόγραφα τη βεβαίωση για τους/τις ως άνω μαθητές/τριες ασυνόδευτους/ες ανήλικους/ες και με
τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 2 της σχετικής ΚΥΑ (σχετ. 1), σημειώνοντας ότι, όπου γίνεται
μνεία στον ΑΜΚΑ (Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης), εννοείται και ο ΠΑΜΚΑ (Προσωρινός
Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης) και ο ΠΑΑΥΠΑ (Προσωρινός Αριθμός Ασφάλισης και
Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού). Ο αυτοδιαγνωστικός έλεγχος διενεργείται ενώπιον του
προσωπικού των ανωτέρω δομών, σύμφωνα με τις οδηγίες των ενημερωτικών φυλλαδίων.
Σημειώνεται, επίσης, ότι σε περίπτωση μη διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου από εκπαιδευτικούς,
μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.),
διοικητικό και λοιπό προσωπικό των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 26390/24.4.2021
κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού,
Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, και
Επικρατείας (Β’ 1686), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Επισημαίνεται ότι:
 Ο/Η Διευθυντής/τρια Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπαίδευσης ή ο/η Προϊστάμενος/η της σχολικής
μονάδας αποφασίζει για την αναστολή της λειτουργίας τμημάτων σχολικής μονάδας ή ολόκληρης
της σχολικής μονάδας, μετά από σχετική εισήγηση του/της Προϊσταμένου/ης της Διεύθυνσης
Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ή του/της
αντικαταστάτη/τριάς του/της. Για τη γνώμη και την συνακόλουθη απόφαση λαμβάνονται υπόψη
οι οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ., καθώς και τα τοπικά επιδημιολογικά και κοινωνικά δεδομένα.
 Εφόσον καταγράφεται τουλάχιστον ένα επιβεβαιωμένο περιστατικό COVID-19 σε μαθητή/τρια ή
σε εκπαιδευτικούς, μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού
Προσωπικού (Ε.Β.Π.), του διοικητικού και λοιπού προσωπικού των σχολικών μονάδων της
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ο/η Διευθυντής/τρια ή ο/η Προϊστάμενος/η της
σχολικής μονάδας έχει την ευθύνη για την ενημέρωση α) του/της Διευθυντή/τριας της οικείας
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και β) του/της Προϊσταμένου/ης της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και
Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ή του/της αντικαταστάτη/τριάς
του/της.
 Τονίζεται ότι η εμφάνιση τεσσάρων (4) ή περισσότερων κρουσμάτων (στα κρούσματα αυτά δεν θα
πρέπει να προσμετρώνται τα περιστατικά ενδοοικογενειακής ή άλλης εξωσχολικής μετάδοσης) σε
ένα σχολείο ΔΕΝ πρέπει να οδηγεί αυτόματα και με ευκολία στην αναστολή της λειτουργίας όλης
της σχολικής μονάδας.
 Προϋπόθεση για την επιλογή αυτή είναι η διερεύνηση και κατά το δυνατόν τεκμηρίωση του
ενδεχομένου ενδοσχολικής μετάδοσης και διασποράς, μετά από ουσιαστική εκτίμηση κινδύνου
και αξιολόγηση των τοπικών επιδημιολογικών και ιολογικών δεδομένων.
 Εφόσον αποφασιστεί η αναστολή της λειτουργίας τμήματος ή τμημάτων του σχολείου ή όλης της
σχολικής μονάδας, ενημερώνεται ο/η Διευθυντής/τρια ή ο/η Προϊστάμενος/η της σχολικής
μονάδας και με ευθύνη του/της οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές/τριες και οι γονείς/κηδεμόνες.
Επίσης, με ευθύνη του/της Διευθυντή/τριας Εκπαίδευσης, καταχωρείται στη βάση δεδομένων του
Πληροφοριακού Συστήματος myschool η πληροφορία για την αναστολή αυτή.
 Για όλες τις σχολικές μονάδες, που τελούν, ήδη, σε καθεστώς προσωρινής αναστολής λειτουργίας
τμημάτων ή ολόκληρης της σχολικής μονάδας, λόγω covid-19, ισχύει, εφεξής, το χρονικό
περιθώριο των 10 ημερών για την επαναλειτουργία τους.

Εγγραφές στο Ολοήμερο Τμήμα για το σχολικό έτος 2021-2022

Σας γνωστοποιούμε ότι οι εγγραφές για το Ολοήμερο Τμήμα για το σχολικό έτος 2021-2022 θα διαρκέσουν μέχρι τις 17-5-2021. Μετά την ημερομηνία αυτή κάθε εγγραφή θα γίνεται μετά από έγκριση της Διευθύντριας εκπαίδευσης. Έχει μοιραστεί σε όλα τα παιδιά του σχολείου Αίτηση – Δήλωση γονέα για εγγραφή μαθητών στο Ολοήμερο Τμήμα.

Υποχρέωση διενέργειας self test από τους μαθητές.


ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Η προμήθεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου γίνεται δωρεάν από το φαρμακείο με την επίδειξη του
Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), του προσωρινού Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής
Ασφάλισης του άρθρου 248 του ν. 4782/2021 (Α’ 36) (ΠΑΜΚΑ) ή του Προσωρινού Αριθμού Ασφάλισης και
Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (ΠΑΑΥΠΑ) και της αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου
εγγράφου ταυτοποίησης. Ειδικότερα, για τους/τις ανήλικους/ες μαθητές/τριες τον δωρεάν
αυτοδιαγνωστικό έλεγχο παραλαμβάνουν οι γονείς/κηδεμόνες τους, επιδεικνύοντας τον ΑΜΚΑ, ΠΑΜΚΑ ή
ΠΑΑΥΠΑ του/της ανήλικου/ης μαθητή/τριας και την αστυνομική ταυτότητα των ιδίων
(γονέων/κηδεμόνων). Οι ενήλικοι μαθητές/τριες, οι εκπαιδευτικοί, τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού
Προσωπικού (ΕΕΠ) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), το διοικητικό και λοιπό προσωπικό
(π.χ. προσωπικό καθαριότητας, υπάλληλοι) των ανωτέρω σχολικών μονάδων παραλαμβάνουν δωρεάν τον
αυτοδιαγνωστικό έλεγχο από το φαρμακείο με την επίδειξη του ΑΜΚΑ ή ΠΑΜΚΑ ή ΠΑΑΥΠΑ και της
αστυνομικής τους ταυτότητας.
Μαζί με τον δωρεάν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο παραλαμβάνονται και ενημερωτικά φυλλάδια.
Ο δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος διενεργείται κατ’ οίκον, σύμφωνα με τις οδηγίες των ενημερωτικών
φυλλαδίων. Για τους/τις ανήλικους/ες μαθητές/τριες των 13 ετών και άνω, ο έλεγχος θα διενεργείται υπό
την επιμέλεια και επίβλεψη των γονέων/κηδεμόνων τους, ενώ για τους/τις ανήλικους/ες μαθητές/τριες
των 13 ετών και κάτω με τη βοήθεια του γονέα/κηδεμόνα.
Μετά την εξαγωγή αποτελέσματος:
α) Οι γονείς/κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών/τριών και οι ενήλικοι μαθητές/τριες επισκέπτονται την
ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης
της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ) και αφού επιλέξουν την κατηγορία «Σχολική Κάρτα για Covid -19»
στην συνέχεια, αυθεντικοποιούνται με την χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.
(taxisnet) σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α΄184) και ακολουθούν τη διαδικασία υποβολής
του αποτελέσματος. Εάν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, εκτυπώνουν από την ηλεκτρονική πλατφόρμα την
σχολική κάρτα αρνητικού αποτελέσματος. Εάν το αποτέλεσμα είναι θετικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα
σχολική κάρτα θετικού αποτελέσματος, την οποία εκτυπώνουν και στη συνέχεια μεταβαίνουν εντός είκοσι
τεσσάρων (24) ωρών σε μια από τις δημόσιες δομές, όπως αυτές είναι αναρτημένες στην πλατφόρμα selftesting.gov.gr, για δωρεάν επαναληπτικό έλεγχο. Μέχρι να μεταβούν στη δημόσια δομή, οι
διαγνωσθέντες/είσες θετικοί/ες μαθητές/τριες και οι οικείοι τους παραμένουν σε κατ’ οίκον περιορισμό,
ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ). Στην περίπτωση
κατά την οποία ο δωρεάν επαναληπτικός έλεγχος είναι θετικός, ακολουθείται το Πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ.
Εάν ο δωρεάν επαναληπτικός έλεγχος είναι αρνητικός, εκδίδεται σχετική βεβαίωση από δημόσια δομή, με
την οποία βεβαιώνεται το αρνητικό αποτέλεσμα. Στην περίπτωση αυτή, ο/η μαθητής/τρια επιστρέφει στον
χώρο της σχολικής μονάδας, επιδεικνύοντας την ως άνω βεβαίωση.

Ο/Η μαθητής/τρια θα επιδεικνύει απλώς (δεν θα παραδίδει) τη σχολική κάρτα εντός της τάξης, στον
εκπαιδευτικό της πρώτης ώρας και θα τη φέρει μαζί του μέχρι τη διενέργεια του επόμενου διαγνωστικού
ελέγχου σε περίπτωση που ζητηθεί επίδειξή της από εκπαιδευτικό ή από τον/τη Διευθυντή/τρια,
Υποδιευθυντή/τρια, Προϊστάμενο/η. Ο

ΘΕΜΑ: Διαδικασία εισαγωγής μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Καλλιτεχνικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2021-2022

Για την εισαγωγή μαθητών στα Καλλιτεχνικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2021-2022, οι γονείς-κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών από τις 10 Μαΐου έως τις 31 Μαΐου 2021 και ώρα 14:00 υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής (στην οποία δύναται να δηλώσουν μέχρι δύο κατευθύνσεις) μόνο στο Καλλιτεχνικό Σχολείο της περιοχής τους.

ΘΕΜΑ: Διαδικασία εισαγωγής μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2021-2022

Για την εισαγωγή μαθητών στα Μουσικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2021-2022, οι γονείς-κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών από τις 10 Μαΐου έως τις 31 Μαΐου 2021 και ώρα 14:00 υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής μόνο στο Μουσικό Σχολείο της περιοχής τους

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Σχολείου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ  &

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Μ.Θ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

(Σύμφωνα με το ΦΕΚ 491/9-2-2021 που δημοσιεύει την 13423/ΓΔ4/4-2-2021 απόφαση του ΥΠΑΙΘ)

            Ο εσωτερικός κανονισμός του σχολείου συντάσσεται, επικαιροποιείται και ισχύει για κάθε σχολικό έτος. Σκοπός της σύνταξης του κανονισμού είναι η διατύπωση του συνόλου των όρων και των κανόνων που αποτελούν προϋποθέσεις για να πραγματοποιείται ανενόχλητα, μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του σχολείου. Επιπλέον αποτελεί σημαντικό παιδαγωγικό μέσο που βοηθά στην ομαλή σχολική ζωή, στη συνεργασία, στην αλληλεγγύη, στον δημοκρατικό διάλογο και στην αποδοχή της διαφορετικότητας. Συγχρόνως ο παρών κανονισμός είναι η θεμελίωση ενός πλαισίου που υποστηρίζει το εκπαιδευτικό έργο και την απρόσκοπτη συμμετοχή όλων στην εκπαιδευτική διαδικασία, η διαμόρφωση κλίματος που στηρίζει στην ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών/μαθητριών, η εξασφάλιση της σωματικής ασφάλειας και της συναισθηματικής πλήρωσης όλων των μελών της σχολικής κοινότητας.

1. Προσέλευση μαθητών/τριων– παραμονή στο σχολείο και αποχώρηση από αυτό.

 1. Καλό είναι οι μαθητές/τριες να εισέρχονται στο σχολείο τουλάχιστον πέντε (5) λεπτά πριν το πρώτο κουδούνι. Η ώρα προσέλευσης είναι 08.00 – 08.14.
 2. Η προσέλευση μαθητών στο χώρο του σχολείου πριν την ώρα αυτή και η ασφάλειά τους  είναι αποκλειστική ευθύνη των γονέων. Οι εκπαιδευτικοί παραλαμβάνουν τους μαθητές την ώρα που ορίζεται από το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας (08.00 – 08.14). (ΦΕΚ 79/2017, ΦΕΚ 109/Α/1-8-2017 και οι τροποποιήσεις αυτού).
 3. Οι μαθητές/τριες περιμένουν στο προαύλιο μέχρι να χτυπήσει το κουδούνι στις 8.15.
 4. Όταν βρέχει, οι μαθητές/τριες εισέρχονται στο σχολείο, περιμένουν και παραμένουν στον διάδρομο με την επίβλεψη των εφημερευόντων εκπαιδευτικών, αφού αφήσουν τις τσάντες  στις αίθουσές τους.
 5. Οι μαθητές/τριες παίρνουν μέρος στην πρωινή προσευχή από κοινού, με όλο το σχολείο στην είσοδο του κτιρίου. Όταν βρέχει η προσευχή γίνεται στον διάδρομο ή στις τάξεις.
 6. Από την πρωινή είσοδο των μαθητών/τριων στο σχολείο μέχρι τη λήξη των μαθημάτων τους,  σύμφωνα με το πρόγραμμα, δεν επιτρέπεται η έξοδός τους από το σχολείο. Ο γονέας για συγκεκριμένους λόγους και με άδεια από τον διευθυντή μπορεί να πάρει το παιδί του από το σχολείο εν ώρα σχολείου. Ομοίως, για λόγους υγείας ένας μαθητής μπορεί να αποχωρήσει εκτάκτως, αφού προηγηθεί τηλεφωνική συνεννόηση του γονέα με τον διευθυντή του σχολείου και οι γονείς έχουν εξασφαλίσει, με δική τους ευθύνη, την ασφαλή αποχώρηση του μαθητή. Το ίδιο ισχύει και για το Ολοήμερο Τμήμα.
 7. Το πρωί με το χτύπημα του κουδουνιού όλοι οι γονείς αποχωρούν για να γίνει η πρωινή προσευχή.
 8. Μετά την προσευχή η πόρτα του σχολείου κλείνει και ξανανοίγει στις 09.40 για να υποδεχτεί μαθητές/τριες που τυχόν άργησαν. Η έγκαιρη προσέλευση των μαθητών/τριών είναι αποκλειστική ευθύνη της οικογένειάς τους. Αν η πόρτα του σχολείου κλείσει, υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια των παιδιών που θα παραμείνουν έξω, γι’ αυτό οι γονείς θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα παιδιά τους θα φτάνουν στο σχολείο πριν το κλείσιμο της πόρτας. Το σχολείο δεν έχει επιστάτη και δεν υπάρχει δυνατότητα ανοίγματος της εξώπορτας για να προσέλθουν καθυστερημένοι μαθητές/τριες. Αυτό θα απαιτούσε την εγκατάλειψη της τάξης από κάποιο εκπαιδευτικό, κάτι που εγκυμονεί κινδύνους για την ασφάλεια των παιδιών που θα παραμείνουν χωρίς επίβλεψη στην τάξη.
 9. Στο σχολείο οι μαθητές/τριες έρχονται καθαροί και περιποιημένοι.
 10. Οι εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί εφαρμόζουν όσα αναφέρονται στον κανονισμό εφημεριών και φροντίζουν, μαζί με τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν την τελευταία ώρα, για την αποχώρηση όλων των μαθητών.
 11. Οι γονείς παραλαμβάνουν το παιδί τους, με τη λήξη των μαθημάτων, από την έξοδο  του αύλειου χώρου του σχολείου.
 12. Οι μαθητές/τριες προσέρχονται φορώντας μάσκα για όσο διαρκούν τα έκτακτα μέτρα που ανακοινώνονται.
 13. Στα σχολικά έτη που λειτουργεί πρωινό προαιρετικό τμήμα η υποδοχή των μαθητών/τριών γίνεται από τις 07.00 έως 07.15
 14. Οι μαθητές/τριες  που φοιτούν στο Ολοήμερο τμήμα φεύγουν στις 15.00 ή στις 16.00 ανάλογα με τα τμήματα που λειτουργούν και την ώρα αποχώρησης που έχουν καταθέσει οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών με την υπεύθυνη δήλωση εγγραφής τους στο Ολοήμερο Τμήμα.

2. Συμπεριφορά μαθητών/τριών – Παιδαγωγικός έλεγχος (Π.Δ. 201/98, άρθρο 8)

 1. Οι μαθητές/τριες οφείλουν να συμπεριφέρονται με ευπρέπεια, σεβασμό και ευγένεια προς το Εκπαιδευτικό Προσωπικό, στους συμμαθητές τους και προς όλα τα πρόσωπα που βοηθούν στο έργο του σχολείου.
 2. Οι μαθητές/τριες οφείλουν όχι μόνον να παρακολουθούν και να συμμετέχουν ενεργά στην καθημερινή διδακτική διαδικασία αλλά και να μην παρακωλύουν το μάθημα, σεβόμενοι το δικαίωμα των συμμαθητών τους για μάθηση. Οφείλουν να φέρουν μαζί τους μόνον τα βιβλία τους και ό,τι χρειάζεται για τη σχολική εργασία τους.
 3. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος οι μαθητές/τριες απαγορεύεται να βγαίνουν έξω από την αίθουσά τους. Αν υπάρχει ιδιαίτερος και σημαντικός λόγος (εκτός τουαλέτας) με ευθύνη και συνοδεία των δασκάλων μεταβαίνουν όπου απαιτείται, ο δε δάσκαλος του διπλανού τμήματος επιτηρεί το τμήμα, του εν απουσία εκπαιδευτικού, για τον χρόνο που αυτό απαιτείται.
 4. Όταν πηγαίνουν τουαλέτα, οι μαθητές/τριες πλένουν αμέσως τα χέρια με σαπούνι στον νιπτήρα.
 5. Πριν το φαγητό οι μαθητές/τριες πάντα πλένουν τα χέρια τους.
 6. Απαγορεύεται αυστηρά η ρύπανση του σχολικού χώρου. Οι μαθητές/τριες πετούν τα χαρτιά και τα σκουπίδια στα καλαθάκια ή στους κάδους ανακύκλωσης, αν υπάρχουν. Οι μαθητές/τριες σε εθελοντική ή σε υποχρεωτική βάση καθαρίζουν τον αύλειο χώρο του σχολείου.
 7. Σε περίπτωση διαφωνιών, οι μαθητές/τριες τις επιλύουν ειρηνικά, φιλικά και με κατανόηση. Διαφορετικά απευθύνονται στον δάσκαλό τους ή στους εφημερεύοντες εκπαιδευτικούς.
 8. Μετά τη χρήση της τουαλέτας οι μαθητές/τριες πάντα τραβάνε καζανάκι. Παίρνουν χαρτί όταν χρειάζονται. Δεν καταστρέφουν τον εξοπλισμό (καζανάκι, βουρτσάκι), ούτε πετάνε χαρτιά και αντικείμενα μέσα στην τουαλέτα.
 9. Στο διάλειμμα οι μαθητές/τριες παίζουν πάντα στο μπροστινό προαύλιο. Όχι στο πίσω μέρος του σχολείου.
 10. Κάθε περίπτωση παραβατικότητας ή διαταραχής συμπεριφοράς μαθητών/τριών είναι παιδαγωγικό πρόβλημα που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, παρατήρησης, σχεδίου παρέμβασης και ενέργειας θεραπείας από τον δάσκαλο και τους άλλους διδάσκοντες εκπαιδευτικούς του τμήματος. Ο διευθυντής του σχολείου ενημερώνεται άμεσα σε περίπτωση που κρίνεται απαραίτητο και ακολουθείται η παρέμβαση, όπως ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία και όπως επιτάσσουν οι παιδαγωγικές και επιστημονικές αρχές. Αν χρειαστεί περαιτέρω παρέμβαση, ο διευθυντής απευθύνεται σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και αρχές κοινωνικής υποστήριξης που μπορούν να βοηθήσουν στην επίλυση του προβλήματος, αφού έχει εξαντλήσει τα περιθώρια συζήτησης με τους γονείς του/της μαθητή/τριας.
 11. Όταν απαιτείται οι εκπαιδευτικοί παρατηρούν τους  μαθητές, τους επιπλήττουν ή απευθύνονται στους γονείς και στις αρμόδιες υπηρεσίες, αφού εξαντληθούν όλα τα παιδαγωγικά μέσα. Οι γονείς υποχρεούνται να συνεργαστούν με το σχολείο.
 12. Απαγορεύεται στους/στις μαθητές/τριες να φέρνουν στο σχολείο κινητό τηλέφωνο ή άλλη συσκευή καταγραφής ήχου και εικόνας. Κινητό τηλέφωνο ή άλλη συσκευή, που θα βρίσκεται στην κατοχή μαθητή/τριας, θα αφαιρείται από τον δάσκαλο της τάξης και θα παραδίδεται στο γονέα του/της μαθητή/τριας.(YA/103373/Δ1/29-6-2018)

3 .Πρόληψη φαινομένων Βίας και Σχολικού εκφοβισμού

 1. Το διδακτικό προσωπικό σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου, στα πλαίσια του Σχολικού Συμβουλίου, παίρνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα και προτείνουν δραστηριότητες για την ψυχική και κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών/τριών και την καλή κατάσταση του διδακτηρίου, στον βαθμό που η καλή κατάσταση δεν αποτελεί υποχρέωση του Δήμου.
 2. Οι εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί επεμβαίνουν σε περιπτώσεις φαινομένων βίας και σχολικού εκφοβισμού, παρενόχλησης και εξαναγκασμού. Σε συνεργασία με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς του σχολείου, την ομάδα αντιμετώπισης φαινομένων βίας και σχολικού εκφοβισμού, το Σχολικό Συμβούλιο, τον κοινωνικό λειτουργό ή ψυχολόγο, όταν υπάρχει στο σχολείο, τον διευθυντή και με οποιοδήποτε υπεύθυνο πρόσωπο ή κρατικό φορέα για το θέμα αυτό, οργανώνουν προγράμματα αντιμετώπισης τέτοιων καταστάσεων. Eπαναλαμβανόμενη επιθετική συμπεριφορά η οποία είναι σκόπιµη, περιλαμβάνει έλλειψη ισορροπίας της ισχύος ή της δύναµης και µπορεί να πάρει πολλές µορφές. Το φαινόμενο του Σχολικού εκφοβισμού (bulling) δηλαδή, χαρακτηρίζεται από  τη χρήση τη δύναµης ή της θέσης κάποιου για να εκφοβίσει, πληγώσει ή ταπεινώσει ένα άλλο άτοµο µε λιγότερη δύναµη ή χαμηλότερη θέση. Το φαινόμενο αυτό πρέπει να διακρίνεται από άλλες οµοιόβαθµες επιθέσεις ή συγκρούσεις, επειδή πάντα προϋποθέτει την ανισοµέρεια µεταξύ του ατόµου που εκφοβίζει και του θύµατος (Besag, E.V. 1989 & Olweus, D. 1993).
 • Μετά την εκπόνηση τέτοιων προγραμμάτων, οι εκπαιδευτικοί επιβλέπουν αν έχουν αλλάξει συμπεριφορές και έχει αποκατασταθεί η κανονικότητα τόσο στο θύμα και στον θύτη όσο και στην υπόλοιπη μαθητική κοινότητα.
 • Σκοπός όλων των παραπάνω παρεμβάσεων είναι η ανάπτυξη θετικού και υγιούς σχολικού κλίματος, ο αμοιβαίος σεβασμός, η αποδοχή της διαφορετικότητας, η προώθηση της συνεργασίας με φορείς, η συνεργασία του σχολείου με την οικογένεια και η ενδοσχολική συνεργασία εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών.

4. Σχολικές Εκδηλώσεις – Δραστηριότητες

 1.  Οι μαθητές/τριες συμμετέχουν στις γιορτές, στις εκδηλώσεις, στις δραστηριότητες και στις εκδρομές του τμήματός τους και του σχολείου τους.
 2. Στην αρχή της σχολικής χρονιάς οι γονείς, με υπεύθυνη δήλωση, δίνουν την άδεια για τη συμμετοχή των μαθητών σε εκπαιδευτικές επισκέψεις που γίνονται πεζή στο εσωτερικό και περιμετρικά του οικισμού, όταν αυτές είναι προγραμματισμένες και εγκεκριμένες από τον Σύλλογο Διδασκόντων του σχολείου.
 3.  Για μετακινήσεις με ΜΜΜ (μέσα μαζικής μεταφοράς) οι γονείς ενημερώνονται με ξεχωριστή ανακοίνωση και υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής των παιδιών τους.
 4. Μαθητής/τρια που η οικογένειά του δεν επιθυμεί τη συμμετοχή του σε εξωδιδακτική εκδήλωση του σχολείου, παραμένει στο σπίτι του την ώρα ή την ημέρα που η υπόλοιπη τάξη ή ολόκληρο το σχολείο πραγματοποιεί αυτή την εκδήλωση.
 5. Όταν για την πραγματοποίηση εξωδιδακτικών ή μη, εκδηλώσεων του σχολείου απαιτείται η παρουσία εξωσχολικού προσώπου (προσκεκλημένου του σχολείου), παίρνεται απόφαση από τον Σύλλογο Διδασκόντων και ενημερώνονται εγγράφως οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών.

5. Συνεργασία Σχολείου – Οικογένειας – Συλλόγου Γονέων/Κηδεμόνων

 1. Σύμφωνα με την με αριθμ, 2368/Γ2/9-1-2007 Εγκύκλιο του ΥΠΕΘ και το Π.Δ. 79 /2017 με όλες τις τροποποιήσεις, οι θύρες εισόδου-εξόδου στον χώρο του σχολείου παραμένουν κλειστές καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου. Με αυτόν τον τρόπο διαφυλάσσεται η ασφάλεια των μαθητών και αποτρέπεται η αναίτια είσοδος και έξοδος αυτών από τον προαύλιο χώρο του σχολείου, καθώς και η είσοδος ατόμων που ουδεμία σχέση έχουν με τη λειτουργία του.  Οι γονείς εισέρχονται στο σχολείο κατά τις προγραμματισμένες ώρες συναντήσεων με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων και μετά από άδεια του διευθυντή του σχολείου».
 2. Οι γονείς και το κοινό εισέρχονται στο σχολείο μόνο στον χώρο του γραφείου, ο οποίος είναι και χώρος υποδοχής τους.
 3. Οι γονείς – κηδεμόνες εν ώρα λειτουργίας του σχολείου μπορούν να επικοινωνούν με τα παιδιά τους τους μετά  την ενημέρωση – άδεια του διευθυντή του σχολείου, και εφόσον υπάρχει συγκεκριμένος – αναγκαίος λόγος.
 4. Κατά την ώρα των διαλειμμάτων ή των μαθημάτων απαγορεύεται η είσοδος στο σχολείο οποιουδήποτε ατόμου, όποια σχέση κι αν έχει  με τους μαθητές.
 5. Οι γονείς μπορούν να ενημερώνονται για τα παιδιά τους στις ημερομηνίες και ώρες που ανακοινώθηκαν από το σχολείο. Για έκτακτους λόγους παρακαλούνται να επιλέγουν τον χρόνο των διαλειμμάτων. Σε κάθε περίπτωση μπορούν να επικοινωνούν με το σχολείο τηλεφωνικώς, όπου θα ενημερώνουν υπεύθυνα τον διευθυντή του σχολείου. Και στην περίπτωση αυτή παρακαλούνται να προτιμούν τον χρόνο των διαλειμμάτων, ώστε να μην αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί από τα μαθήματά τους.
 6. Κάθε εκπαιδευτικός ορίζει μέρα και ώρα συνεργασίας με τους γονείς των μαθητών μια φορά το μήνα. Η ημέρα και η ώρα συνεργασίας γνωστοποιούνται στους γονείς. Οι γονείς μπορούν να επικοινωνούν με τους εκπαιδευτικούς κάθε φορά που προκύπτουν προβλήματα.
 7. Οι γονείς μπορούν και πρέπει να ενημερώνουν το διευθυντή του σχολείου για ό,τι κρίνουν απαραίτητο.
 8. Απαγορεύεται η προσέλευση τρίτων ατόμων, στους χώρους μαθημάτων, εκτός και αν έχουν προσκληθεί από το σχολείο.
 9. Οι γονείς μεταφέρουν τα παιδιά τους στο σχολείο σε κλίμα ευπρέπειας, ευγένειας και σεβασμού, τηρώντας τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και δίνοντας το ανάλογο παράδειγμα.
 10. Μετά την αποχώρηση των εφημερευόντων εκπαιδευτικών στις 13.25 την ευθύνη της ασφάλειας των παιδιών έχουν οι γονείς που αμέλησαν για την παραλαβή τους, ειδικά όταν δεν έχουν ενημερώσει το σχολείο και τον εκπαιδευτικό της τάξης.  Μαθητής/τρια που δεν είναι εγγεγραμμένος/η στο Ολοήμερο Τμήμα και παραμένει μετά τις 13.25 στον χώρο του σχολείου, λόγω αμέλειας ή ανυπέρβλητου εμπόδιου των γονέων του, θα  οδηγείται από τους εφημερεύοντες εκπαιδευτικούς στον χώρο του Ολοήμερου Τμήματος και θα παραλαμβάνεται από τους γονείς του στο διάλειμμα του τμήματος στις 14.00.
 11.  Οι μαθητές /τριες του Ολοήμερου Τμήματος συνεχίζουν κανονικά τις δραστηριότητές τους σύμφωνα με το πρόγραμμά τους, υπό την επίβλεψη των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στο Ολοήμερο Τμήμα.       
 12. Μαθητής/τρια που φοιτά στο κανονικό ή στο Ολοήμερο πρόγραμμα και δεν έχει παραληφθεί από τους γονείς του ή από ορισμένο πρόσωπο από αυτούς (εάν παραλαμβάνεται και δε φεύγει μόνος/η του/της), γίνεται προσπάθεια από τους εκπαιδευτικούς του Ολοημέρου Τμήματος να βρεθούν οι γονείς του. Αν αυτό δεν καταστεί δυνατόν ο εκπαιδευτικός ενεργεί με γνώμονα την ασφάλεια του/της μαθητή/τριας.
 13. Οι γονείς στην αρχή του σχολικού έτους καταθέτουν υπεύθυνη δήλωση στο σχολείο στην οποία αναφέρουν αν το παιδί τους φεύγει μόνο του με τη λήξη του προγράμματος (πρωινό ή ολοήμερο) ή παραλαμβάνεται από τους ίδιους ή κάποιο άλλο πρόσωπο το οποίο αναφέρουν γράφοντας και το τηλέφωνό του.
 14. Γονέας που θέλει να συζητήσει θέμα που αφορά το παιδί του απευθύνεται στον δάσκαλο της τάξης και στον διευθυντή του σχολείου. Όταν θέλει να θέσει θέμα που αφορά συνολικά τη λειτουργία του σχολείου καλό είναι να απευθύνεται πρώτα στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και τυχόν αιτήματα να τίθενται συλλογικά στη διεύθυνση του σχολείου.
 15. Το σχολείο εφαρμόζει Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με τον νέο    κανονισμό 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
 16. Όλες οι ανακοινώσεις του σχολείου «ανεβαίνουν» στην ιστοσελίδα του σχολείου στη διεύθυνση www.dimpalagias.gr

6. Ποιότητα του σχολικού χώρου

 1. Οι μαθητές/τριες σέβονται, προστατεύουν και έχουν δικαίωμα να χαίρονται την περιουσία του σχολείου, που είναι περιουσία όλων μας.
 2. Οι μαθητές/τριες φροντίζουν να παραμένουν καθαροί οι χώροι των αιθουσών, του υπόλοιπου διδακτηρίου και του αύλειου χώρου Ο διευθυντής και το διδακτικό προσωπικό φροντίζουν σε συνεργασία με τη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και τις υπηρεσίες του Δήμου Αλεξανδρούπολης για τη συνεχή βελτίωση του διδακτηρίου και των υποδομών του σχολείου.
 3. Σε περίπτωση που μαθητής προκαλέσει εσκεμμένα ή από λάθος ενέργειά του φθορά σε αντικείμενα και εγκαταστάσεις του σχολείου, ενημερώνεται άμεσα η οικογένειά του η οποία αναλαμβάνει το κόστος και την επιδιόρθωση της ζημιάς (ΦΕΚ491/09.02.2021)

Ο παραπάνω κανονισμός δύναται να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται κάθε φορά που προκύπτουν νέα δεδομένα και ανάγκες από τον Σύλλογο Διδασκόντων, σε συνεργασία με το Δ.Σ. του Συλλόγου γονέων και Κηδεμόνων και τον εκπρόσωπο του Δήμου Αλεξανδρούπολης.